Przejdź do treści

SPIS TREŚCI:

1. DEFINICJE

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

4. WYMAGANIA TECHNICZNE

5. BILET

6. REZERWACJA BILETU, ZAKUP BILETU, PŁATNOŚĆ

7. FAKTURY

8. ZWROT BILETU, ZMIANA NA BILECIE, WYMIANA BILETU

9. REKLAMACJE

10. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA SERWISU

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

I. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

1. Bilet – bilet autokarowy zakupiony za pośrednictwem Serwisu lub Biura Obsługi Klienta (BOK), potwierdzający zawarcie umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a każdorazowym Przewoźnikiem, wydany po zaksięgowaniu wpłaty i potwierdzeniu rezerwacji przez Przewoźnika.

2. Biuro Obsługi Klienta (BOK) – biuro prowadzone przez Operatora Serwisu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 oraz w sobotę od 9:00 do 13:00 w siedzibie Operatora Serwisu, umożliwiające Użytkownikom kontakt bezpośredni, telefoniczny oraz e-mailowy.

3. Operator Serwisu – Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska Spółka Cywilna z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, posiadająca numer NIP 911-190-55-42 oraz numer REGON 020265125, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

4. Przewoźnik – licencjonowany podmiot uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie autokarowego przewozu osób, świadczący usługi transportowe krajowe lub zagraniczne.

5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu oraz Biura Obsługi Klienta (BOK) w zakresie rezerwacji i zakupu biletów autokarowych, jak również zasady odpowiedzialności Operatora Serwisu oraz prawa i obowiązku stron.

6. Rezerwacja – nieopłacone zamówienie Biletu skutkujące zarezerwowaniem przez Użytkownika miejsca w autokarze przez czas określony podany podczas dokonywania rezerwacji.

7. Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod jednym z następujących adresów: CoWartoZwiedzic.pl, Transpomat.pl udostępniający informacje na temat transportu zbiorowego, umożliwiający dokonanie rezerwacji i zakup biletów autokarowych wybranych Przewoźników przez Użytkownika a także prezentujący oferty turystyczne innych oferentów.

8. Umowa przewozu – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Przewoźnikiem za pośrednictwem Serwisu, potwierdzona Biletem.

9. Użytkownik – każda osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna lub inny podmiot także nie posiadający osobowości prawnej, korzystający z Serwisu lub BOK w celu rezerwacji i zakupu biletów autokarowych. Użytkownik może także być określany jako Pasażer, Klient lub Odbiorca.

10. Zakup Biletu – opłacenie rezerwacji przez Użytkownika.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu oraz Biura Obsługi Klienta (BOK) w zakresie rezerwacji i zakupu biletów autokarowych, w szczególności zasady i reguły korzystania z usług podmiotów trzecich oferowanych przez Operatora Serwisu za pośrednictwem Serwisu oraz w ramach BOK.

2. Przyjmuje się, że rozpoczęcie korzystania z Serwisu lub z usług BOK (poprzez kontakt bezpośredni, telefoniczny lub e-mailowy z Operatorem Serwisu), jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika oświadczeń o następującej treści:

– zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu;

– przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie;

– podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;

– wyrażam zgodę na zawarcie Umowy przewozu drogą elektroniczną lub przez środki porozumiewania się na odległość;

– wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane przeze mnie dane korespondencyjne informacji dotyczące podróży.

3. Operator Serwisu zastrzega, że w zakresie rezerwacji i zakupu biletów autokarowych działa jako podmiot udostępniający platformę Serwisu w celu przekazania oświadczenia woli Użytkownika dotyczącego rezerwacji i/lub zakupu Biletu każdorazowemu Przewoźnikowi. Rezerwacja i zakup Biletów oferowanych przez Przewoźników a dostępnych w Serwisie lub BOK podlega warunkom ustalonym przez Przewoźników.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i uznaje fakt, że stronami Umowy przewozu zawartej przy wykorzystaniu Serwisu jest Użytkownik oraz każdorazowy, konkretny Przewoźnik, którego dane (nazwa) jest udostępniana Użytkownikowi każdorazowo w trakcie dokonywania rezerwacji, jak również po zawarciu Umowy przewozu na wystawionym Bilecie.

5. Wszelka odpowiedzialność z tytułu autokarowych usług przewozowych wobec Użytkownika spoczywa na każdorazowym Przewoźniku. Umowy przewozu zawierane za pośrednictwem Serwisu podlegają ogólnym warunkom umów oraz regulaminom poszczególnych Przewoźników, z którymi Użytkownik zawiera Umowę przewozu. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować regulamin każdorazowego Przewoźnika przed dokonaniem płatności za Bilet. Wszelkie ewentualne roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przewozu wymagają zgłoszenia i będą rozpatrywane przez każdorazowego Przewoźnika i zgodnie z jego procedurami, tym samym odpowiedzialność Operatora Serwisu z tego tytułu zostaje wyłączona.

III. Prawa i obowiązki Użytkownika

1. W celu skorzystania z Serwisu lub usług BOK, wymaga się by Użytkownik był osobą pełnoletnią i posiadał pełną zdolność do czynności prawnych oraz do zaciągania wiążących prawnie zobowiązań. W przypadku zakupu Biletów dla osób niepełnoletnich konieczny jest kontakt z BOK w celu wyrażenia zgody na podróż takiej osoby niepełnoletniej przez jej opiekuna prawnego, pod rygorem odmowy przyjęcia osoby niepełnoletniej na pokład autokaru. Warunki przewozów osób niepełnoletnich określają regulaminy poszczególnych Przewoźników.

2. Użytkownik może korzystać z Serwisu samodzielnie lub podejmować działania w imieniu i na rzecz innych osób. W przypadku działania w imieniu i na rzecz innych osób, wymaga się by Użytkownik posiadał ważne upoważnienie do działania i udostępniania danych osobowych innych osób, w takich przypadkach Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania, działanie bez upoważnienia lub przekroczenie granic upoważnienia. odpowiedzialność Operatora Serwisu z tego tytułu zostaje wyłączona.

3. Użytkownik nie ma prawa do używania Serwisu lub prezentowanych w nim treści a także znaków towarowych znajdujących się w Serwisie w jakimkolwiek innym celu niż związanym z planowaną podróżą. Operator Serwisu zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie lub BOK są objęte ochroną prawa autorskiego, a znak towarowy Serwisu jest zarejestrowany i objęty ochroną na terenie Unii Europejskiej. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego, a kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów, wiadomości i znaków towarowych wykraczające poza dozwolone prawem granice, jest zabronione.

4. Wymaga się by Użytkownik posługiwał się danymi zgodnymi z prawdą i stanem faktycznym. W przypadku posługiwania się nieprawdziwymi danymi, dokonywaniem rezerwacji z użyciem fałszywego lub cudzego nazwiska (bez upoważnienia) lub dokonywania płatności przy użyciu cudzej lub fałszywej karty kredytowej, Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa właściwych organów ścigania.

5. Korzystając z Serwisu lub usług BOK Użytkownik zobowiązany jest postępować zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi oraz zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest wykorzystywanie Serwisu lub BOK w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi, dobrymi obyczajami lub w sposób naruszający uzasadnione interesy Operatora Serwisu, w szczególności Użytkownik nie będzie podejmował czynności, które mogłyby narazić Operatora Serwisu na jakąkolwiek szkodę majątkową.

6. Zabronione jest pobieranie przez Użytkownika zawartości baz danych udostępnionych w Serwisie i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej części w innym zakresie niż przewidziany Regulaminem.

7. Jeśli Użytkownik wymaga dodatkowych lub niestandardowych usług od Przewoźnika np. przejazd ze zwierzęciem, nadbagaż, specjalny bagaż, pomoc dla inwalidy, zobowiązany jest przed dokonaniem rezerwacji do skontaktowania się telefonicznego lub mailowego z Operatorem Serwisu.

8. Użytkownik winien zachować ostrożność w rezerwowaniu połączeń z przesiadkami z krótkim odstępem czasu z uwagi na fakt, że istnieje ryzyko opóźnień połączeń realizowanych przez Przewoźników.

IV. Wymagania techniczne

1. W celu skorzystania z Serwisu, wymaga się by Użytkownik posiadał aktywny adres poczty elektronicznej oraz aktywny numer telefonu w celach prowadzenia komunikacji z Operatorem Serwisu w zakresie realizacji podróży.

2. Sprzęt, z którego korzysta Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne, niezbędne do współpracy z Serwisem:

– dostęp do sieci Internet – łącze o przepustowości min. 128 kb/s;

– dostęp do przeglądarki internetowej akceptującej pliki cookies: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższych lub Google Chrome w wersji 6.0 i wyższych lub Safari w wersji 5.0 i wyższych lub Opera w wersji 5.0 i wyższych.

V. Bilet

1. Bilet jest imiennym dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a każdorazowym Przewoźnikiem, wystawionym po zaksięgowaniu wpłaty ceny, upoważniającym Użytkownika do przejazdu na wybranej trasie, w wybranym terminie oraz z wybranym Przewoźnikiem autokarowym.

2. Pasażer, w celu wejścia na pokład autokaru, zobowiązany jest do posiadania Biletu w formie wydrukowanej, w stanie umożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji. Przed wpuszczeniem Pasażera na pokład autokaru Przewoźnik ma prawo do zidentyfikowania jego tożsamości na podstawie dokumentów ze zdjęciem określonych w regulaminie każdorazowego Przewoźnika.

3. Bilet na przejazdy dłuższe niż 50 km stanowi fakturę VAT w rozumieniu § 3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur, pod warunkiem że spełnia wymagania określone w tym przepisie. Za informacje ujawniane na Biletach odpowiada każdorazowy Przewoźnik.

VI. Rezerwacja Biletu, zakup Biletu, płatność

1. Użytkownik może dokonać rezerwacji poprzez Serwis za pomocą systemu rezerwacji dostępnego w Serwisie, wprowadzając do systemu wymagane przez System dane i informacje.

2. Użytkownik może także dokonać rezerwacji za pośrednictwem BOK w jeden z następujących sposobów:

– telefonicznie: pod numerem: 717 24 24 24;

– faksem: pod numerem 71 724 23 88;

– e-mailem: pod jednym z następujących adresów kontakt@cowartozwiedzic.pl, kontakt@transpomat.pl;

– osobiście: pod adresem ul. Krótka 7/2, 56-416 Twardogóra.

3. W trakcie dokonywania rezerwacji, System udostępnia Użytkownikowi informacje o szczegółach wybranej opcji przejazdu, cenie Biletu, dostępnych formach płatności, oraz w zależności od danej oferty Przewoźnika o opłacie transakcyjnej pobieranej przez Operatora Serwisu z tytułu udostępnienia Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu. Cena Biletu, jak i wysokość opłaty transakcyjnej jest zmienna i zależy od wybranej opcji połączenia, a w niektórych przypadkach opłata transakcyjna może nie być naliczana.

4. Użytkownik przed zatwierdzeniem rezerwacji i dokonaniem płatności ceny Biletu zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych wprowadzonych do formularza znajdującego się w Systemie tj. w szczególności danych Pasażera, szczegółów wybranego połączenia (w tym stacji wyjazdowej i docelowej, klas, dat i godzin odjazdu i przyjazdu), informacji o terminie opłacenia rezerwacji w celu wykupienia Biletu w cenie wskazanej podczas wyszukiwania w Systemie oraz warunków zwrotu/wymiany biletu.

5. Rezerwacja dokonana przez Użytkownika wymaga potwierdzenia przez Operatora Serwisu.

6. Cena Biletu wyrażana jest w PLN. Cena Biletu nie jest gwarantowana do momentu otrzymania płatności przez Operatora Serwisu. Bilet zostaje sprzedany Użytkownikowi w chwili zaksięgowania wpłaconej ceny za Bilet. W przypadku wpłacenia niepełnej kwoty ceny za Bilet, Użytkownik powinien uiścić dopłatę do pełnej wysokości kwoty. Niedopełnienie tej czynności skutkuje anulowaniem rezerwacji i zwrotem kwoty uprzednio wpłaconej.

7. Ostatecznym potwierdzeniem zakupu Biletu i zawarcia Umowy przewozu pomiędzy Użytkownikiem a danym Przewoźnikiem jest wystawienie Biletu. Przeprowadzenie procedury rezerwacji Biletu i dokonania płatności za Bilet nie jest równoznaczne z faktycznym zakupem Biletu do momentu wystawienia Biletu i jego przesłania Użytkownikowi.

8. W celu uzyskania informacji o statusie rezerwacji lub płatności, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem Serwisu za pomocą danych kontaktowych określonych w ust. 2 powyżej.

9. W przypadku rezerwacji i zakupu Biletów przez System,  podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A,

– kartą kredytową przy użyciu kart Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro;

– przelewem online;

– przelewem tradycyjnym

10. Zapłaty przelewem online lub kartą kredytową są dokonywane za pośrednictwem uprawnionych operatorów płatności, z których korzysta Serwis. W przypadku gdy Użytkownik wybierze daną formę płatności, po uzupełnieniu danych osobowych oraz potwierdzeniu warunków regulaminu zostanie przekierowany do strony operatora płatności, gdzie dokona zapłaty. Po poprawnie przeprowadzonym procesie płatności Użytkownik zostanie przekierowany do Serwisu, gdzie zostanie wyświetlone potwierdzenie zakupu. Użytkownik wybierający płatność przelewem online lub kartą powinien uiścić należność w ciągu 15 minut od złożenia rezerwacji – w przypadku niedopełnienia tej czynności, po upływie wskazanego czasu, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana.

11. W chwili zaksięgowania wpłaty, Bilet jest wystawiany i wysyłany do Użytkownika e-mailem w postaci gotowej do wydrukowania.

12. W przypadku rezerwacji i zakupu Biletów przez BOK, płatności mogą być realizowane:

– tradycyjnym przelewem bankowym;

– poprzez wpłatę w punkcie kasowym lub w oddziale Poczty Polskiej.

13. Wpłata powinna zostać dokonana na jeden z rachunków bankowych Operatora Serwisu: Grupy Probiz spółka cywilna, ul. Krótka 7/2, 56-416 Twardogóra:

– 77 1020 5297 0000 1202 0070 9980 – PKO Bank Polski;

– 13 1320 1537 3987 0456 2000 0001 – Bank Pocztowy / Poczta Polska;

– 10 1140 2004 0000 3802 4507 9021 – mBank;

– 13 1090 2415 0000 0001 1913 3888 – BZ WBK;

– 82 2030 0045 1110 0000 0247 8240 – Bank BGŻ;

– 72 1050 1575 1000 0090 9368 5205 – ING Bank Śląski;

– 13 1240 1994 1111 0010 4800 2641 – Bank Pekao SA.

14. Bilety opłacane przelewem lub wpłatą w punkcie kasowym lub oddziale Poczty Polskiej wystawiane są w dniu, w którym należna kwota została zaksięgowana na jednym z ww. rachunków bankowych, przy czym księgowanie musi nastąpić przed godziną 20:00 danego dnia, za wyjątkiem dni wolnych od pracy w których księgowanie odbywa się w następnym dniu roboczym (po aktualnych cenach Przewoźników). Jeżeli wpłata nastąpi po określonym przez BOK terminie ważności, Operator Serwisu nie gwarantuje miejsca w autokarze, ani ceny Biletu.

15. W przypadku rezerwacji Biletu przez BOK tj. rezerwacji telefonicznej, e-mailowej lub faksowej Bilet jest wysyłany Użytkownikowi w zależności od jego wyboru:

– pocztą listem poleconym, na wskazany przez Użytkownika adres korespondencyjny, pod warunkiem, że wartość Biletu przekracza 100,00 złotych, a do wyjazdu zostało więcej niż 10 dni roboczych,

– pocztą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej lub,

– w wyjątkowych przypadkach i pod warunkiem, że istnieje taka możliwość odbiór Biletu może nastąpić w autokarze.

16. W przypadku zakupu Biletu w siedzibie firmy Operatora Serwisu, wpłata może zostać dokonana gotówką, a Bilet przekazywany jest na miejscu do rąk Użytkownika.

17. Przed dokonaniem płatności, Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień, a także z taryfą i regulaminem danego konkretnego Przewoźnika.

VII. Faktury

1. Użytkownik musi zgłosić chęć otrzymania faktury pisemnie na adres siedziby Operatora Serwisu (ul. Krótka 7/2, 56-416 Twardogóra) lub e-mailem na jeden z następujących adresów kontakt@transpomat.pl lub rezerwacje@transpomat.pl.

2. Faktura jest wystawiana przez każdorazowego danego Przewoźnika, który jest sprzedawcą Biletu, a Operator Serwisu jest jedynie podmiotem pośredniczącym w procesie wystawienia faktury.

VIII. Zwrot Biletu, zmiana na Bilecie, wymiana Biletu

1. Użytkownik ma prawo dokonać zwrotu Biletu (lub zmiany na Bilecie), pod warunkiem, że zwrot (zmiana) nastąpi przed dniem określonym jako data wyjazdu i w terminie określonym przez danego Przewoźnika, oraz jeśli zezwala na to taryfa zastosowana w Bilecie określona przez Przewoźnika oraz regulamin danego Przewoźnika.

2. Zwrot Biletu wiąże się z potrąceniem części kwoty ceny zapłaconej za Bilet (odstępnego), której wysokość określona jest przez danego Przewoźnika.

3. W przypadku zastosowania taryf promocyjnych lub szczególnych warunków realizacji usług, nie ma możliwości dokonania jakichkolwiek zmian w Bilecie lub dokonania jego zwrotu (rezygnacja z usługi powoduje całkowitą lub częściową utratę opłaty uiszczonej za Bilet).

4. Bilet zakupiony w Serwisie może być zwrócony lub edytowany samodzielnie przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik loguje się do Serwisu, korzystając z informacji znajdujących się na Bilecie.

5. Zwroty lub zmiany Biletów zakupionych przez BOK (telefonicznie, faksem, e-mailem lub osobiście) mogą być dokonywane także przez BOK, zgodnie z regulaminem danego Przewoźnika. Użytkownik może skontaktować się w tym celu z BOK w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek, 8:00 – 18:00 oraz sobota 9:00 – 13:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

6. Każda zmiana Biletu jest realizowana w chwili jej zatwierdzenia przez Użytkownika.

7. W przypadku uznania zwrotu, w zależności od zastosowanej przez Użytkownika formy płatności, kwota należna Użytkownikowi za zwracany Bilet (po potrąceniu kwoty odstępnego) przesyłana jest bezpośrednio na rachunek bankowy Użytkownika lub na rachunek karty płatniczej Użytkownika, w terminie do 7 dni od daty otrzymania dyspozycji zwrotu. W przypadku dokonania płatności gotówką lub poprzez wpłatę w punkcie kasowym lub w oddziale Poczty Polskiej, zwrot należnej kwoty może być dokonany w ten sam sposób, chyba że Użytkownik poda rachunek bankowy i wyrazi chęć otrzymania zwrotu przelewem.

8. Jeśli Użytkownik dokonuje zakupu Biletu w imieniu i na rzecz osoby trzeciej, w przypadku zwrotu takiego Biletu, o tym na czyją rzecz ma zostać zwrócona płatność decyduje oświadczenie woli złożone przez osobę dokonującą opłaty za Bilet w chwili dokonywania płatności, chyba, że przy zakupie Biletu w sposób wyraźny wskazano jakie osoby dokonywały płatności za poszczególne Bilety w ramach jednej rezerwacji.

9. W zależności od regulaminów konkretnych Przewoźników, Użytkownik może wymienić zakupiony Bilet na inny. W celu dokonania wymiany Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie na numery telefonów BOK podane w Serwisie lub drogą elektroniczną – wysyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej BOK podany w Serwisie. W odpowiedzi pracownik BOK zweryfikuje możliwość zwrotu i wyliczy ewentualną kwotę zwrotu lub dopłaty do ceny Biletu. W przypadku konieczności dopłaty, zostanie wysłana do Użytkownika wiadomość email zawierająca link do dokonania płatności na stronie Operatora Płatności, lub dane do dokonania przelewu bankowego lub wpłaty w punkcie kasowym lub oddziale Poczty Polskiej. W przypadku wymiany Biletu może być pobrana dodatkowa opłata manipulacyjna.

IX. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie dokonanych rezerwacji i zakupów Biletów autokarowych można zgłaszać w formie elektronicznej jeden z następujących adresów: kontakt@transpomat.pl lub rezerwacje@transpomat.pl lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny Operatora Serwisu: Grupa Probiz spółka cywilna, ul. Krótka 7/2, 56-416 Twardogóra.

2. Reklamacja powinna zawierać numer Biletu, dane Użytkownika (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy), dane Pasażera jeśli są inne, nazwę Przewoźnika, datę przejazdu oraz numer linii.

3. O przyjęciu reklamacji i wyniku jej rozpatrzenia Operator Serwisu poinformuje Użytkownika w terminie 14 dni od jej otrzymania lub w terminie określonym przez danego Przewoźnika.

4. Operator Serwisu wskazuje, iż w przypadku gdy złożona reklamacja dotyczy usług świadczonych przez Przewoźnika, poinformuje o tym Użytkownika, wskazując jednocześnie możliwość złożenia reklamacji bezpośrednio do tego podmiotu lub złoży taką reklamację w imieniu Użytkownika z upoważnienia i w porozumieniu z Użytkownikiem, pod warunkiem, że w treści reklamacji złożonej Operatorowi Serwisu Użytkownik podał informacje umożliwiające złożenie reklamacji do Przewoźnika.

X. Prywatność i ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników tj. osób korzystających z Serwisu w celu zakupu biletów autokarowych jest Operator Serwisu tj. Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Grupa Probiz Mirosław Nikolin, Lech Sozański, Joanna Nikolin, Jolanta Sozańska Spółka Cywilna z siedzibą w Twardogórze przy ul. Krótkiej 7/2, 56-416 Twardogóra, posiadająca numer NIP 911-190-55-42 oraz numer REGON 020265125, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

2. Operator Serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

3. W przypadku dokonania przez Użytkownika zakupu polisy ubezpieczeniowej lub złożenia wniosku o wydanie karty stałego klienta, Operator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników jedynie na polecenie każdorazowego towarzystwa ubezpieczeniowego lub Przewoźnika, których ofertę jedynie udostępnia w Serwisie i którzy są w tym przypadku administratorami danych osobowych.

4. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem przelewu online lub kartą kredytową, administratorem danych osobowych Użytkownika podanych w celu dokonania płatności jest każdorazowy podmiot świadczący daną usługę.

5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Operatora Serwisu wyłącznie w celu niezbędnym do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub BOK, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

6. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą pracownicy i współpracownicy Operatora Serwisu, jak również podmioty współpracujące z Operatorem Serwisu w związku ze świadczeniem przez niego usług.

7. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

8. Jeśli Administrator nie ma innych uzasadnionych podstaw przechowywania danych, dane osobowe Użytkowników będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń przewidzianych przez Kodeks cywilny.

9. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, w pewnych przypadkach prawo do usunięcia oraz przenoszenia danych, prawo ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, aczkolwiek stanowi warunek skorzystania z usług Operatora Serwisu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z tych usług.

11. Dane osobowe Użytkowników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane procesowi profilowania.

12. Informację dotyczącą przetwarzanych danych osobowych oraz ich kopię można uzyskać przekazując takie żądanie na adres mailowy Operatora Serwisu: ochrona.danych@transpomat.pl.

13. Szczegółowe postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Serwisu lub możliwej do pobrania tutaj: https://cowartozwiedzic.pl/polityka-prywatnosci.

XI. Odpowiedzialność Operatora Serwisu

1. Z uwagi na fakt, że Operator Serwisu działa jedynie w charakterze podmiotu udostępniającego Serwis i informacje w nim zawarte, a nie świadczącego usługi przewozowe, Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Użytkownika, wynikające z faktu nieodbycia podróży z powodu: (1) strajku pracowników Przewoźników świadczących usługi przewozowe lub innych służb, których działania są niezbędne do właściwego świadczenia usługi zakupionej przez Użytkownika, (2) wykonania przez Przewoźnika pozostałych wymienionych w Regulaminie usług, (3) działania siły wyższej, lub (4) jakichkolwiek innych przyczyn leżących po stronie Przewoźnika.

2. Operator serwisu nie gwarantuje iż wyniki uzyskane i prezentowane Użytkownikowi w procesie wyszukiwania są aktualne i przedstawiają opcje możliwe do rezerwacji i/lub zakupu. Uzyskanie wyników wyszukiwania, do chwili zakupu wybranej oferty (tj. rezerwacji Biletu i jego opłacenia w Systemie), nie stwarza po stronie żadnej ze stron obowiązku zawarcia Umowy przewozu czy jakiejkolwiek innej umowy w zakresie zakupu Biletu u podmiotów realizujących usługi prezentowane w Systemie tj. Przewoźników.

3. Operator serwisu nie udziela gwarancji, że korzystanie z Systemu będzie przebiegało bez usterek, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym Przewoźników lub systemem płatności podmiotów trzecich, jak również że rezultat wyszukiwań sprosta oczekiwaniom co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji. Dane udostępniane w Systemie są zmienne w czasie oraz uzależnione od aktualnej oferty podmiotów trzecich, a ceny nie są gwarantowane do chwili wykupienia Biletu/usługi na zasadach określonych przez te podmioty.

XII. Rezerwacja lotów, noclegów, ofert i atrakcji turystycznych.

W przypadku połączeń lotniczych, ofert noclegowych, ofert i atrakcji turystycznych w serwisie Transpomat.pl udostępniamy jedynie przestrzeń reklamową na widgety lub inne formy reklamy podmiotów zewnętrznych. 

1. W przypadku połączen lotniczych przestrzeń reklamowa udostępniona jest dla eSky.pl Spółka Akcyjna, z siedzibą w Katowicach (40-265), przy ul. Murckowskiej 14A, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383663. Regulamin oferenta.

2. W przypadku ofert noclegowych przestrzeń reklamowa jest udostępniona dla:

a. Booking.com B.V. Herengracht 597 1017 CE Amsterdam Holandia, Kamer van Koophandel Amsterdam (Rejestr Handlowy Izby Handlowo-Przemysłowej w Amsterdamie) Numer rejestru: 31047344 Numer podatnika VAT: NL805734958B01 Numer rejestru holenderskiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych: 1288246. Regulamin oferenta.

b. HotelsCombined Pty Ltd 44 Bay Street Ultimo, 2007, NSW Sydney, Australia (ABN 61 122 130 554). Regulamin oferenta.

3. W przypadku ofert i atrakcji turystycznych przestrzeń reklamowa jest udostępniona dla: 

a. Tiqets International B.V., James Wattstraat 100-4, 1097 DM Amsterdam Holandia, rejestracja w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 59620285, VAT NL853573876B01. Regulamin oferenta.

b. GetYourGuide Deutschland GmbH Sonnenburger Strasse 73 10437 Berlin Niemcy, Amtsgericht Charlottenburg, HRB 132059 B NIP: DE276456081. Regulamin oferenta.

XIII. Postanowienia końcowe

1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w treści Regulaminu, przy czym Użytkownika obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego w trakcie dokonywania każdorazowej rezerwacji. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rezerwacji i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu z chwili dokonywania rezerwacji i zakupu Biletów.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Należy wskazać, iż usługa Operatora Serwisu polega na wykonaniu czynności faktycznych związanych z zamówieniem przez Użytkowników usług u innych podmiotów, w związku z czym jest ukończona w momencie jej potwierdzenia – zwrot lub odstąpienie jest możliwy jedynie w przypadku, gdy podmiot trzeci świadczący daną usługę w sposób wyraźny to wskazał. W przypadku sporów konsumenckich istnieje możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) która jest udostępniona pod linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Wszelkie spory pomiędzy Operatorem Serwisu a Użytkownikiem niebędącym konsumentem odnoszące się do realizacji usług będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Operatora Serwisu.

Regulamin obowiązuje od 01-09-2021  ver 1.0